N/B KBD- Vostro 1520 French Non-Backlit 85 Keys Single Point

N/B KBD- Vostro 1520 French Non-Backlit 85 Keys Single Point