N/B KBD - Vostro V13 French Non-Backlit 87 Keys Single Point

N/B KBD – Vostro V13 French Non-Backlit 87 Keys Single Point