N/B KBD-Vostro 3460 Spanish Layout 87 Keys Non-Backlit Single Point

N/B KBD-Vostro 3460 Spanish Layout 87 Keys Non-Backlit Single Point