N/B KBD Latitude E7270 Spanish Layout 83 Keys Backlit Single Point

N/B KBD Latitude E7270 Spanish Layout 83 Keys Backlit Single Point