N/B KBD Shroud Lat E5470 UK 83 Key Single Pointing

N/B KBD Shroud Lat E5470 UK 83 Key Single Pointing