N/B KBD Shroud Lat. E5470 83 Key Dual Pointing

N/B KBD Shroud Lat. E5470 83 Key Dual Pointing