N/B KBD Shroud Lat E7250 US 82 Key Single Pointing

N/B KBD Shroud Lat E7250 US 82 Key Single Pointing