N/B KBD Shroud Lat E7450 UK 83 Key Single Pointing

N/B KBD Shroud Lat E7450 UK 83 Key Single Pointing