N/B KBD Shroud Lat E5470 US Single Pointing 82 Key

N/B KBD Shroud Lat E5470 US Single Pointing 82 Key