N/B KBD Shroud Lat E7450 UK 83 Key Dual Pointing

N/B KBD Shroud Lat E7450 UK 83 Key Dual Pointing