N/B KBD Shroud Lat E5250 UK 83 Key Single  Pointing

N/B KBD Shroud Lat E5250 UK 83 Key Single Pointing