N/B KBD Shroud Lat E7250 UK 83 Key Single Pointing

N/B KBD Shroud Lat E7250 UK 83 Key Single Pointing