N/B KBD Shroud Lat E5550 104 Keys Dual Pointing

N/B KBD Shroud Lat E5550 104 Keys Dual Pointing