N/B KBD - Vostro 3360 French Layout 81 Keys Non-Backlit Single Point WIN8

N/B KBD – Vostro 3360 French Layout 81 Keys Non-Backlit Single Point WIN8