N/B Keyboard - Vostro V13 - Norwegian 87 Keys Non-Backlit Single Point

N/B Keyboard – Vostro V13 – Norwegian 87 Keys Non-Backlit Single Point